Так оцінила можливості сіл Мала Вільшанка, Бакали та відділка «Селекційний» головна посадова особа цього об’єднання Людмила МАРИНИЧ.

Перед Днем місцевого самоврядування з нею спілкувався кореспондент «Замкової гори». Спочатку нагадаємо: місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України (стаття 2 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»).

ХТО КЕРУЄ ГРОМАДОЮ?

ЛЮДМИЛА МАРИНИЧ родом із Хмельниччини. З 1988-го до 1992 року навча­лася в Глухівському держав­ному педагогічному інститу­ті імені Сергеєва-Ценського. За фахом – учителька почат­кових класів. Після закінчен­ня вишу працювала в Глу­хівському районі Сумської області. 1999 року переїхала в село Мала Вільшанка. Тут теж вчила учнів початкових класів і два роки очолювала місцевий навчально-вихов­ний комплекс. Із 2015 року – на посаді сільського голови.

ЩО ПРИТАМАННЕ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ?

МОЯ співрозмовниця каже, що на підпоряд­кованій території, а це села Мала Вільшанка, Бакали та відділок «Селекційний», про­живає 1895 громадян. Кожен четвертий з них – пенсіонер. В адміністративних межах сільради господарську діяль­ність здійснюють Білоцер­ківська дослідно-селекційна станція, товариства «Син­гента», «Папірус ЛТД», СТ «Струмок», ПП «Костина» та сім фізичних осіб-підприєм­ців. Також на території ради функціонують чотири під­приємства торгівлі і два від­ділення поштового зв’язку. Послуги електрозв’язку на­дає Білоцерківський цех те­лекомунікаційних послуг №1 Київської філії акціонерного товариства «Укртелеком». Крім того, є Будинок куль­тури, бібліотека, клуб, сімей­на амбулаторія, дві школи і стільки ж фельдшерсько- акушерських пунктів.

ЯК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ?

-ЧЕРЕЗ сільську раду та її виконком, — вважає Людмила Миколаївна. – Зо­крема, діяльність виконкому спрямована на реалізацію низки делегованих повно­важень з питань соціально- економічного та культурного розвитку територіальної гро­мади. Йдеться насамперед про підвищення життєвого рівня населення, забезпечен­ня належного функціонуван­ня об’єктів соціальної сфери, стабілізацію виробництва тощо. Так, нинішнього року було відремонтовано вулиці Шкільна й Центральна в Ма­лій Вільшанці та Ступича в Бакалах. Вартість робіт – 200 тисяч гривень. Також при­дбали дитячий майданчик та виготовили проектно-ко­шторисну документацію для реконструкції вуличного освітлення в Малій Вільшан­ці і технічну документацію на встановлення меж села. Все це обійшлося в 335 тисяч гривень. А ще ми надали суб­венцію в розмірі 115 тисяч гривень на розвиток освіти, медицини й архівної справи.

Стосовно реалізації деяких інших делегованих повнова­жень пані Людмила розпові­ла таке:

— Перевиконано дохідну частину цьогорічного сіль­ського бюджету. Лише за 10 місяців грошові надходжен­ня становили два мільйони 209 тисяч гривень. Основний платник податків – Білоцер­ківська дослідно-селекційна станція.

Фінансування спрямову­вали передусім на захищені статті видатків – заробітну плату з нарахуванням та оплату енергоносіїв.

На відділку «Селекційний» функціонує комунальне під­приємство «Рута», яке надає послуги з водопостачання, водовідведення та утриман­ня будинків і прибудинкових територій. На жаль, нині цей колектив збитковий – насе­лення заборгувало йому 170 тисяч гривень.

Транспортне обслугову­вання жителів громади за­безпечують Білоцерківський автобусний парк і мале при­ватне підприємство «Дилі­жанс». Протягом доби пере­візники виконують 11 рейсів (у літній період — 12).

Виконком сільської ради в цілому опікується питання­ми водопостачання й водо­відведення. Зокрема, систе­ма водопостачання відділка «Селекційний» — централі­зована, тобто під’єднана до мереж «Білоцерківводокана­лу». А система каналізації пе­ребуває на балансі сільської ради й забезпечує водовідве­дення від житлової забудови та об’єктів соцкультпобуту. До неї під’єднано сімейну ам­булаторію, загальноосвітню школу №2, дитсадок «Ясоч­ка», дослідно-селекційну станцію та 16 багатоквартир­них будинків.

На постійному контролі виконкому й питання будів­ництва. Фахівцями розро­блено генеральні плани Ма­лої Вільшанки і Бакалів. Ці документи відображають су­часні потреби обох сіл. Крім того, триває експертиза про­екту землеустрою.

СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ВІДПОВІДНО до вимог чинного законодавства в маловільшанських навчаль­но-виховному комплексі (НВК) та загальноосвітній школі №2 забезпечено рів­ний доступ до якісної й без­оплатної освіти. Навчання проводиться державною мо­вою. За словами Людмили Маринич, приміщення ЗОШ №2 розраховане на 460 учнів. Тут працюють 20 педагогів, серед яких — чотири старші вчителі, два методисти і три відмінники освіти. Нині в 11-и класах школи навчають­ся 86 дітей. Що характерно, на базі цього закладу існує ще й спортивна школа.

В навчально-виховно­му комплексі – 98 учнів. Їх теж навчають 20 педагогів. У дитячому садку – 18 ви­хованців. А дошкільний на­вчальний заклад «Ясочка» відвідують 33 дітей.

Всіх учнів Маловіль­шанського НВК та Мало­вільшанської ЗОШ №2 за­безпечено безоплатними підручниками. Дітям ство­рено оптимальні умови для самоосвіти. Бібліотеки обох шкіл мають необхідну інфор­маційно-довідкову та худож­ню літературу.

Голова територіальної гро­мади підкреслює: «Сільська рада й члени виконкому сприяють навчальним закла­дам у зміцненні матеріаль­но-технічної бази та впрова­дженні енергозберігальних технологій. Цього року сіль­рада виділила 80 тисяч гри­вень на харчування учнів 1-4 класів. Крім того, виготовле­но проектну документацію на земельні ділянки».

Первинну медичну до­помогу мешканцям Малої Вільшанки, Бакалів та відділ­ка «Селекційний» надають працівники сімейної амбула­торії й сільських фельдшер­сько-акушерських пунктів. Лікування на вторинному рівні забезпечують медики Білоцерківської централь­ної районної лікарні. Також від цього закладу працюють бригади швидкої допомоги.

Людмила Маринич до­дає: «Медичні заклади на території сільської ради фінансуються коштом ра­йонного бюджету. Посади укомплектовано згідно із штатним розписом. Сімейну амбулаторію збудовано за типовим проектом. А примі­щення сільських ФАПів при­стосовані під заклади охоро­ни здоров’я. Обладнанням вони забезпечені частково. Жителі відділка «Селекцій­ний» скаржаться, що в амбу­латорії немає належного опа­лення та водопостачання. А від мешканців сіл надходять заяви з проханням встанови­ти аптечні пункти у ФАПах».

ПРО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

ЗАГАЛЬНА площа тери­торії Маловільшанської сільради становить 4047 гек­тарів. Основний користувач сільгоспугідь – дослідно- селекційна станція. В її по­слуговуванні перебуває 3279 гектарів. Торік було укладе­но договір оренди з товари­ством «Сингента» на земель­ну ділянку площею понад 24-и гектари. Орендна плата — 150 тисяч гривень.

«На нашій території діють сім садових товариств, — за­значає Людмила Маринич. — Крім того, є вісім підпри­ємств, яким надано в оренду земельні ділянки, та дев’ять ставків загальною площею 48 з половиною гектарів. Ба­зова вартість квадратного метра землі в Малій Віль­шанці – 84,41 гривні, в Ба­калах – 75,02 гривні. Це без урахування щорічного кое­фіцієнта індексації. Земельні спори на території сільської ради вирішуємо у встановле­ні законодавством терміни».

Стислі запитання голові територіальної громади і від­повіді на них

— Які проблеми найбіль­ше турбують сільську раду?

— Найголовніша – досі не розпайовано державну землю дослідно-селекційної станції. Тому люди, які пра­цювали в полі чи на фермі, не мають власних уділів. Це створює напружену обста­новку в громаді.

Понад усе непокоїть не­санкціоноване сміттєзва­лище. Воно розташоване на території колишнього пта­хокомплексу. Туди поставля­ють непотріб з усіх усюд. Це стосується й місцевих жите­лів, багато з яких забивають домашню худобу і теж виво­зять відходи.

Надалі плануємо вигото­вити документацію на закон­не сміттєзвалище, обгороди­ти його, щоб в нормальних умовах могла працювати від­повідальна особа.

Також залишаються про­блематичними питання опа­лення Будинку культури в Малій Вільшанці та освітлен­ня вулиць.

— Що робиться в плані соціального захисту насе­лення?

— На нашому основно­му підприємстві – дослід­но-селекційній станції – діє колективний договір. Такі ж угоди укладено в освіт­ніх закладах та в сільській раді. В трудових колективах немає заборгованості заро­бітної плати. Контролюємо виплату щомісячної допо­моги особам, які потребу­ють стороннього догляду. На території сільської ради проживають 6 інвалідів ві­йни, 13 учасників бойових дій, 9 учасників війни, 121-а дитина війни, 9 багатодітних сімей. Всі вони користують­ся пільгами, передбаченими чинним законодавством.

— Як працюєте зі звер­неннями громадян?

— Таких повідомлень має­мо з початку року 123-и. На особистий прийом до сіль­ського голови звернулося 76 жителів. Найбільше звер­нень стосується аграрної по­літики, регулювання земель­них відносин та соціального захисту населення. В цілому виконком дотримується термінів розгляду звернень громадян. Судових справ не виявлено. Не надходило й документів прокурорського реагування.

— Розкажіть, яким чином вдається запобігати бездо­глядності неповнолітніх ді­тей.

— Нами обстежено п’ять сімей, які перебувають на контролі органу опіки та пі­клування. З батьками про­вели профілактичні бесіди. Тричі розглядали питання сім’ї та дітей на засіданнях

ЦІКАВО ЗНАТИ

• Найстаріша жителька Малої Віль­шанки – Марія Григорівна Квятківська. У липні їй виповнилось 99 років. На рік молодша за неї Бабенко Антоніна Нико­нівна. Що характерно, вона досі читає без окулярів. Серед чоловіків найста­рішим є 97-річний Василь Григорович БЄЛИЙ – єдиний ветеран Другої світо­вої війни (на знімку).

• На території сільської ради діють три храми – Свято-Троїцький, церква Святого Миколая та греко-католицька церква Архистратига Михаїла. Храмове свято села проводиться на другий день Трійці.

• Книжковий фонд Маловільшан­ської бібліотеки налічує понад вісім ти­сяч примірників. 289 з них надійшли нинішнього року. Також книгозбірня одержує 15 назв періодичних видань.

• На військовому обліку в сіль­ській раді перебуває 109 військово- зобов’язаних. Серед них – чотири офіце­ри запасу, 88 солдатів і сержантів, а також 17 жінок.

• За 10 місяців нинішнього року у виконкомі сільради було зареєстровано п’ять шлюбів, вісім народжень і 27 смер­тей. Крім того, фахівці вчинили 48 нота­ріальних дій та видали громадянам 748 різних довідок.

• Населені пункти сільської ради славляться орденоносцями. Це, зокрема, Анатолій Колесник, Василь Грищенко, Ольга Волинець та Ніна Косенкова.

• У Малій Вільшанці є братська мо­гила, де поховано близько 500 чоловік різних національностей. Вони загинули під час німецько-радянської війни 1941- 45 років. А ще тут встановлено обеліск на честь загиблих місцевих жителів. У Бака­лах теж є братське поховання і пам’ятник «Бранне поле», споруджений з ініціати­ви ентузіаста Степана Драбинка.

• Однією із значущих історичних споруд на території сільської ради є пам’ятник «Гола атака». Знести його ре­комендували фахівці Інституту націо­нальної пам’яті (відповідно до вимог за­кону про декомунізацію). Проте громада вирішила зберегти споруду, змінивши попередній напис на новий – «Загиблим воїнам під час Першої світової війни».

• Кажуть, що назва Вільшанка по­ходить від слова вільха або віль­шина. Це, як відомо, листяне вологолюбне дерево. Сво­го часу таких рослин було дуже багато на території Малої  Вільшанки та Ба­калів. Навіть на прапорі й гербі села зображено листок вільхи.