Завантажити: Проет рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік на території Поправської сільської ради»

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення сесії Поправської сільської ради «Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на 2020 рік»

1. Опис проблеми.

Відповідно до  підпунктів 4 та 5 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування  своїм  рішенням встановлюють ставки місцевих  податків  і  зборів  та офіційно оприлюднюють прийняте рішення згідно вимог чинного законодавства.

У  разі  не  встановлення  місцевих  податків  і  зборів,  передбачених статтею 10 Податкового Кодексу України, рішенням сільської ради, такі  податки і  збори сплачуються платниками на території Поправської сільської ради у порядку, встановленому  Податковим  Кодексом  України  за  ставками,  визначеними  вищезазначеним Кодексом.

Таким чином, проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів та ринкових механізмів.

Визначені місцеві податки і збори, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду  бюджету Поправської сільської ради і кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ та благоустрій територій  громади.

Прийняття  рішення з  даного  питання  є  особливо  важливим  для  прозорого  та ефективного встановлення місцевих податків, зарахування надходжень до сільського бюджету, здійснення  необхідного  контролю  за  своєчасністю  та  повнотою  проведення  платежів, впорядкує  деякі  питання    ведення  бізнесу,  зменшить  витрати  часу  платників  податків  на виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх сплату, підвищить інвестиційну привабливість громади.

2.Мета та завдання регулювання.

Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної  реалізації статей 10, 265, 266, 267, 268, 269, 274, 281, 282 Податкового Кодексу України  шляхом встановлення  місцевих  податків  і  зборів  на  території Поправської сільської ради.

Проектом рішення передбачається затвердити місцеві податки і збори на 2020 рік у складі:

1.Податок на майно:

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2. Плата за землю,в частині земельного податку;

1.3. Транспортний податок;

2. Єдиний податок;

Проект регуляторного акту спрямований на:

1) врегулювання місцевих податків на території Поправської сільської ради відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зі змінами та Податкового кодексу України;

2) встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків відповідно до вимог Податкового кодексу України, які б враховували особливості території, інтереси громадян і суб’єктів господарювання та дозволили збільшити надходження до місцевого бюджету для виконання Програм соціально–економічного розвитку;

3) встановлення пільг, щодо сплати  місцевих податків і зборів;

4) забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків;

5) забезпечення максимальної прозорості та відкритості органів місцевого самоврядування;

6) вдосконалення відносин між сільською радою та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

Перший альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей – прийняття запропонованого регуляторного акту.

Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як спрямована на виконання вимог чинного законодавства.

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території Поправської сільської ради та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Виключно введення в дію запропонованого акту являється єдиним шляхом досягнення цілей.

Другий альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей – залишити ситуацію без змін.

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти ради повинні відповідати чинному законодавству.

4.Опис механізмів і заходів для розв’язання проблем.

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення Поправської сільської рди «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік».

Запропонований нормативно-правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Механізм розв’язання проблеми:

  • встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2020 рік;
  • інформування платників про встановлення розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку, транспортного податку, єдиного податку через розміщення на дошці оголошень сільської ради;
  • забезпечення надходжень встановлених податків та зборів до сільського бюджету.

Реалізація пропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів:

  • економічні — запропоновані ставки місцевих податків та зборів дозволять підвищити загальну суму зібраних коштів, економічне і раціональне використання цих коштів;
  • організаційні – упорядкування правовідносин між органами влади та суб’єктами господарювання.

5.Опис альтернатив запропонованому регуляторному акту.

Альтернативою даному регуляторному акту може бути:

1-й -залишити діючими розміри ставок місцевих податків і зборів на 2019 рік. 2-й -прийняття нових розмірів ставок місцевих податків і зборів згідно чинного законодавства, що в свою чергу забезпечить стабільність та збільшення надходжень до міського бюджету.

6.Аналіз вигод та витрат.

Встановлення ставок місцевих податків і зборів надасть можливість збільшення надходжень до міського бюджету та забезпечить реалізацію необхідних заходів відповідно до потреб громади.

Очікуваними вигодами внаслідок прийняття зазначеного рішення є:

Сфера інтересів Вигоди Витрати
 

Інтереси суб’єктів господарювання,

фізичних осіб

 

 

Забезпечення належних умов для здійснення господарської діяльності

 

Сплата податків та зборів

Інтереси держави Збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок виконання відповідного регуля-торного акту. Підвищення рівня довіри до місцевої влади за рахунок встановлення до-цільних та обгрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня плато-спроможності суб’єктів госпо-дарювання  

 

 

 

 

Збільшення витрат не передбачається

Інтереси громадян За рахунок надходжень від сплати податків та зборів – реалізація заходів відповідно до потреб громади Збільшення витрат не передбачається

7.Очікувані результати.

Очікуваними результатами є:

-забезпечення відповідних надходженнь до  бюджету Поправської сільської ради від сплати місцевих податків і зборів;

-створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади (% перевиконання планових показників доходів бюджету);

-ефективна реалізація заходів відповідно до потреб громади;

-упорядкування правовідносин між органами влади та суб’єктами господарювання.

8.Строк дії акту.

Запропонований строк дії регуляторного акту – 1 рік, достатній термін для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. Внесення змін або відміна регуляторного акту протягом року можлива у разі зміни чинного законодавства.

9.Визначення заходів по відстеженню результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися після набрання чинності даного регуляторного акту шляхом  статистичного  аналізу  показників  місцевих податків і зборів, що надходять до міського бюджету. Повторне  відстеження  буде  здійснюватися  через  рік  після  набуття  чинності регуляторного  акту,  в  результаті  якого  відбудеться  порівняння  показників базового  та повторного відстеження. Відстеження  результативності  даного  рішення  буде  здійснюватися виконавчим комітетом Поправської сільської  ради статистичним методом з використанням офіційної інформації Білоцерківської Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Моніторинг впровадження регуляторного акту  покладений на виконавчий комітет Поправської сільської  ради  та  постійну    комісію Поправської сільської ради з бюджету , фінансів і цін  , які  відповідно  до  своїх  повноважень забезпечують  виконання  засад  державноїрегуляторної  політики  при  прийнятті  рішень сільської ради та її виконавчого комітету. У проекті рішення відсутні положення, які містять ознаки дискримінації,  правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

10.Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Розробник регуляторного акту: виконавчий комітет Поправської сільської ради

Адреса розробника:  вул..Шевченка,1, с.Поправка, Білоцерківського району, Київської області, i-meil: popravka_s.r@ukr.net , тел.. 0456328343.

Спосіб оприлюднення: Дошка оголошень в приміщені сільської ради та сайт Білоцерківської районної ради.

Зауваження та пропозиції від фізичних, юридичних осіб та громадян міста приймаються до розгляду протягом 30 календарних днів з дати оприлюднення повідомлення щодо проекту регуляторного акту у письмовому вигляді за адресою: вул..Шевченка,1, с.Поправка, Білоцерківського району, Київської області, тел.. 0456328343 та на електронну адресу сільської ради : popravka_s.r@ukr.net .

Секретар ради                                      Л.В.Бабенко