РЕГЛАМЕНТ РР

47

 

Додаток до рішення другої сесії
Білоцерківської районної ради VІІ скликання від 25.12.2015 № 02-23

Регламент Білоцерківської районної ради VIІ скликання

I. Загальні положення

Стаття 1. Правові засади діяльності районної ради
1.1. Білоцерківська районна рада (далі – Рада) є органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища Терезине, міста Узин Білоцерківського району Київської області у межах повноважень, визначених чинним законодавством, а також повноважень, переданих Раді сільськими, селищною, міською радами району.
1.2. Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових ociб та виконавчого апарату визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», ішими законодавчими актами та цим Регламентом.
1.3. Регламент Білоцерківської Ради (далі — Регламент) визначає порядок проведення першої cecії Ради, порядок обрання голови Ради, заступника голови Ради, скликання чергової та позачергової ceciї Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки i розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного ceciї та з процедурних питань, а також порядок роботи ceciї Ради.
1.4. Регламент затверджується не пізніше як на другій ceciї Ради рішенням Ради, прийнятим більшістю голоciв депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін i доповнень до Регламенту.
1.5. До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.
1.6. У paзi наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради
2.1. Рада здіснює свою діяльність на принципах:
1) народовладдя;
2) законності;
3) гласності;
4) колегіальності;
5) поєднання місцевих і державних інтересів;
6) виборності;
7) правової, організаційної матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначенних законодавством;
8) державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;
9) судового захисту прав місцевого самоврядування;
10) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи Ради
3.1. Ceciї Ради проводяться гласно iз забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту.
3.2. Відкритість та гласність роботи Ради, її президії, постійних комісій може реалізовуватися шляхом оприлюднення відповідних протоколів, публікації її рішень на офіційному сайт Ради та в регіональній газеті Надросся «Замкова гора» або у інший, визначений Радою, cпociб.
3.3. Представники засобів масової іформації можуть бути акредитовані на певний строк або на весь час скликання Ради при її виконавчому апараті. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Порядок акредитації представників засобів масової інформації затверджується розпорядженням голови Ради.

Стаття 4. Планування роботи Ради
4.1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради, затвердженого на пленарному засіданні.
4.2. План роботи на piк включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.
4.3. Проект плану роботи Ради розробляється під керівництвом голови Ради на підставі пропозицій постійних комісій, заступника голови ради, депутатських фракцій та груп, депутатів, районної державної адміністрації.

Стаття 5. Місце проведення та мова ведення засідань ради
5.1. Пленарні засідання Ради проводяться у великому залі засідань районної ради за адресою: вулиця Ярослава Мудрого, 2 місто Біла Церква.
5.2. У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання Ради в іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання Ради у іншому місці приймається розпорядженням голови Ради.
5.3. Депутати районної ради розміщуються в залі на місцях, визначених виконавчим апаратом районної ради.
5.4. Особи, запрошені на пленарне засідання ради, розміщуються на відведених для них місцях.
5.5. Засідання районної ради ведуться українською мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право користуватись мовою, зрозумілою для більшості депутатів.

Стаття 6. Закриті пленарні засідання Ради
6.1. У разі необхідності Рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Рішення про проведення закритого пленарного засідання приймається більшістю голосів від загального складу депутатів Ради.
6.2. На закритому пленарному засіданні мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана Радою необхідною. Рішення щодо необхідності присутності таких осіб приймається більшістю голосів присутніх депутатів на засіданні Ради.
6.3. Особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні Ради, забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.
6.4. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється виконавчим апаратом Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.
6.5. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням Ради.

Стаття 7. Запрошення на пленарне засідання ради
7.1. На пленарному засіданні ради без запрошення мають право бути присутніми народні депутати України.
7.2. На пленарне засідання ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного, а також уповноважених представників місцевих рад, органів виконавчої влади, трудових колективів, політичних партій, об’єднань громадян.
7.3. Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатам про офіційно запрошених осіб, присутніх на пленарному засіданні ради.
7.4. Запрошені особи не повинні втручатись у роботу сесії, зобов’язані дотримуватись порядку. Ті, хто допускають грубі порушення порядку, заважають проведенню засідання, не реагують на зауваження головуючого, можуть бути за рішенням головуючого на сесії позбавлені прав присутності у залі засідань.

ІІ. Організація роботи районної ради

Стаття 8. Порядок скликання першої сесії Ради
8.1. Першу ceciю новообраної Ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів Ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу Ради відповідно до закону. Перше пленарне засідання першої cecії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів. 3 моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів Ради в кількості не більше п’яти ociб — представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання голови Ради.
8.2. 3 часу обрання голови Ради він веде пленарні засідання Ради відповідно до вимог закону та Регламенту.

Стаття 9. Порядок денний першої сесії Ради
9.1. До порядку денного першої ceciї Ради мають бути включені такі питання:
9.1.1. Інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів до Ради i визнання їх повноважень;
9.1.2. Про обрання голови Ради;
9.1.3. Про обрання заступника голови Ради.
9.2. Перша сесія у paзi необхідності може складатися з кількох пленарних засідань Ради.

Стаття 10. Форми роботи Ради
10.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради. Постійна комісія або робоча група Ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради, якщо пленарне засідання Ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових ociб.
10.2. Пленарні засідання Ради, як правило, проводяться у робочі дні. Починаються о 10 годні i закінчуються не пізніше 18 години, з перервами на 15 хвилин через кожні 2 години роботи i на 30 хвилин для обідньої перерви. В разі необхідності початок та закінчення пленарного засідання може бути змінено.
10.3. Пленарні засідання Ради може бути продовжено головуючим на пленарному засіданні Ради понад робочий час, визначений у пункті 10.2 цієї статті.
10.4. За вмотивованим зверненням трьох або більше уповноважених представників зареєстрованих депутатських фракцій (груп) головуючий на пленарному засіданні Ради зобов’язаний оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні Ради. Правом на оголошення позачергової перерви з одного питання депутатська фракція чи група може скористатися лише один раз протягом пленарного засідання.
10.5. Кожне пленарне засідання Ради починається Державним Гімном України.

Стаття 11. Порядок скликання сесії Ради
11.1. Сесія Ради скликається головою Ради за необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.
11.2. Сесія Ради також скликається головою Ради за пропозицією не менше однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради або голови Білоцерківської районної державної адміністрації.
У цьому випадку на ім’я голови Ради рекомендованим листом або через виконавчий апарат Ради надсилаються підписані вищезазначеними ініціаторами мотивовані пропозиції щодо скликання сесії із зазначенням питань, розгляд яких пропонується, проектами рішень Ради з цих питань, оформленими в установленому Радою порядку. У разі, якщо пропозиції подаються депутатами, вони повинні супроводжуватися підписними листами із прізвищами та засвідченими належним чином підписами не менше ніж третини депутатів від загального складу Ради.
Пропозиції, які не оформлено належним чином згідно цього Регламенту, вважаються такими, що не подані, про що голова Ради повинен повідомити ініціаторів у 3 денний термін.
11.3. У paзi немотивованої відмови голови Ради або неможливості ним скликати ceciю Ради, сесія Ради скликається заступником голови Ради. У цих випадках сесія Ради скликається, якщо голова Ради без поважних причин не скликав ceciю Ради у двотижневий строк, після настання умов, передбачених п. 11.1 та п. 11.2 цієї статті.
11.4. У paзi якщо посадові особи, зазначені у пп. 11.1-11.3 цієї статті, у двотижневий строк не скликають ceciю Ради на вимогу однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради або голови районної державної адміністрації або у paзi якщо такі посади є вакантними, ceciя може бути скликана депутатами відповідної Ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією Ради.
11.5. Сесія районної ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду. Порядок розгляду електронної петиції затверджується рішенням районної ради.
11.6. Розпорядження про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів Ради i населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках — не пізніше як за день до ceciї, iз зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд Ради.
11.7. Інформація про скликання ceciї Ради публікується в регіональній газеті Надросся «Замкова гора», оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради.
11.8. Виконавчий апарат Ради забезпечує отримання кожним депутатом Ради проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для розгляду питань порядку денного ceciї Ради, не пізніше як за 3 дні до її відкриття, а у виняткових випадках — у день відкриття ceciї.
11.9. За наявності технічної можливості документи направляються депутату Ради на його електронну пошту, вказану в особовій картці депутата. Депутат Ради зобов’язаний вчасно повідомляти виконавчий апарат Ради про зміну своєї електронної адреси.

Стаття 12. Формування порядку денного ceciї Ради
12.1. Пропозиції до проекту порядку денного ceciї Ради вносяться головою Ради, депутатами, постійними комісіями та головою Білоцерківської районної державної адміністрації. Пропозиції, як правило, вносяться не пізніше як за 10 днів до відкриття ceciї. За дорученням голови ради виконавчий апарат Ради після опрацювання формує зведений проект порядку денного і вносить на розгляд голові ради.
12.2. Проекти рішень Ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти рішень оприлюднюються негайно після їх підготовки.
12.3. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного ceciї Ради, подається у формі проекту рішення iз супровідним листом. Документи, що подаються до Ради пізніш як за 10 днів до відкриття ceciї, на розгляд ceciї та постійних комісій Ради не виносяться.
12.4. Проекти рішень Ради голова Ради або його заступник (у випадку, коли сесія Ради скликається депутатами у порядку, визначеному цим Регламентом, — уповноважена особа з числа депутатів, які ініціювали скликання ceciї Ради) передають до юридичного відділу виконавчого апарату Ради для розгляду та встановлення відповідності його чинному законодавству. Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству, начальник юридичного відділу візує його. Після цього проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній постійній комісії для подальшої роботи.
12.5. Профільними комісіями є комісії, до повноважень яких Положенням про постійні комісії районної ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції Ради.
12.6. У випадках, передбачених законодавством, до проекту порядку денного ceciї Ради включаються також звіти посадових ociб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти голови Білоцерківської районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, рішень Ради iз зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй Радою повноважень, інформація прокурорів відповідного рівня, інших посадових та службових ociб, зобов’язаних звітувати перед Радою відповідно до законодавства України.
12.7. Розділ «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд Ради. До розділу «Різне» не можуть вноситись питання: про дострокове припинення повноважень посадових осіб ради, які перебувають на виборних посадах; про притягнення осіб до дисциплінарної відповідальності; про розпорядження майном або коштами.
12.8. Перелік питань, які планується винести на розгляд пленарного засідання Ради, розглядається президією районної Ради. За наслідками розгляду президією Ради проекту порядку денного ceciї надаються рекомендації щодо внесення на розгляд пленарного засідання певного переліку питань.
На засіданнях президії, засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях Ради з питань порядку денного ceciї доповідають розробники проектів рішень Ради, зокрема:
12.8.1. проектів, розроблених районною державною адміністрацією — заступники голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, а у виняткових випадках — уповноважені ними особи;
12.8.2. проектів, розроблених фракціями — керівники фракцій або уповноважені фракціями особи;
12.8.3. проектів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями — голова комісії або уповноважена комісією особа.
12.9. У paзi відсутності зазначених ociб на засіданні постійної комісії, комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного ceciї Ради.
12.10. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови Ради про скликання ceciї, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:
— про затвердження або внесення змін до районного бюджету;
— кадрові питання;
— питання, що потребують негайного розгляду.
Зазначені питання можуть бути внесені на вимогу однієї з постійних комісій, депутатських фракцій (груп), голови районної Ради або голови районної державної адміністрації.

Стаття 13. Затвердження порядку денного ceciї Ради
13.1. Проект порядку денного ceciї Ради обговорюється i затверджується в цілому більшістю голосів депутатів Ради від загального її складу.
13.2. До затвердженого порядку денного сесії ради можуть включатися додаткові питання шляхом внесення змін до нього.
13.3. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання iз затвердженого порядку денного ceciї Ради на наступну сесію Ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного i того ж питання порядку денного.

Стаття 14. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів
14.1. Підготовка проектів регуляторних aктів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний piк, який затверджується Радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у cфеpi господарської діяльності» (далі по тексту статті — Закон).
14.2. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
14.3. Проект регуляторного акта разом iз відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у cпociб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.
14.4. Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження i пропозиції фізичних та юридичних ociб, їx об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.
14.5. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта районною державною адміністрацією здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.
14.6. У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Постійна комісія Ради з питань бюджету, фінансів, цін та соціально-економічного і культурного розвитку (відповідальна постійна комісія) забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.
Голова постійної комісії Ради, зазначеної в пункті 14.6 цієї статті, доповідає на пленарному засіданні Ради, при представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

ІІІ. Проведення пленарного засідання

Стаття 15. Реєстрація депутатів
15.1. Перед початком кожного пленарного засідання Ради проводиться реєстрація депутатів працівниками виконавчого апарату районної ради. У разі неможливості прибути на сесію депутат особисто повідомляє про це голову Ради або його заступника із зазначенням причини.
15.2. Головуючий на пленарному засіданні сесії повідомляє присутніх про підсумки реєстрації та причини відсутності депутатів.
Дані реєстрації є підставою для прийняття рішення про відкриття пленарного засідання Ради.
Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів Ради, головуючий може оголосити перерву або встановлює інший день проведення пленарного засідання Ради.
15.3. Сесія Ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

Стаття 16. Відкриття та ведення пленарного засідання
16.1. Пленарні засідання Ради (крім першого) відкриває, веде і закриває голова Ради, а у випадках, передбачених цим Регламентом, заступник голови Ради. У випадку, передбаченому пунктом 11.4. статті 11 цього Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням Ради – один з депутатів Ради.
Пленарне засідання Ради починається з повідомлення головуючим на пленарному засіданні даних про кількість присутніх депутатів.
Депутат Ради зобов’язаний зареєструватись і бути присутнім на пленарних засіданнях Ради. Про намір достроково покинути пленарне засідання депутат Ради зобов’язаний письмово поінформувати головуючого на пленарному засіданні сесії.
За рішенням головуючого або на вимогу більш ніж половини депутатів Ради під час засідання може провадитися поіменна реєстрація за процедурою поіменного голосування. Поіменна реєстрація депутатів Ради проводиться в залі засідань у визначений Радою спосіб.
Голосування на пленарних засіданнях Ради здійснюється депутатами Ради особисто.
Після підтвердження головуючим правомочності пленарного засідання Ради затверджується порядок денний пленарного засідання.
Проект порядку денного пленарного засідання Ради, сформований відповідно до вимог цього Регламенту, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.
Після затвердження порядку денного пленарного засідання Ради головуючий на засіданні пропонує порядок роботи пленарного засідання, який затверджується Радою.
Порядок роботи пленарного засідання регулює питання тривалості пленарного засідання, спосіб розгляду кожного питання порядку денного сесії, час перерви та інші питання, що стосуються організації роботи конкретного пленарного засідання Ради.
16.2. Пленарне засідання Ради веде головуючий на сесії. Головуючий :
— відкриває, закриває, неупереджено і толерантно веде пленарні засідання сесії, оголошує перерви;
— виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення; інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;
— оголошує списки осіб, які записалися на виступи;
— забезпечує дотримання депутатами цього Регламенту;
— організовує розгляд питань порядку денного;
— надає слово депутатам та запрошеним особам, оголошує наступний виступ;
— вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання, які ставляться на голосування першими;
— має право об’єднувати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного пленарного засідання Ради та ставити це питання на голосування без обговорення (у разі заперечень депутатів проти об’єднання питань);
— підсумовувати обговорення питань;
— зачитувати або доручати заступнику голови Ради зачитувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;
— давати доручення виконавчому апарату Ради про надання депутатам під час пленарного засідання додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного пленарного засідання;
— оголошує заяви, повідомлення, інформацію;
— ставить питання на голосування, оголошує його результати;
— вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;
— має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на засіданні Ради;
— здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.
16.3. Під час засідання Ради головуючий не коментує і не дає оцінок щодо виступаючих та їх виступів, крім випадків порушення Регламенту, недодержання депутатської етики – вживання образливих, непристойних і лайливих слів, заклику до незаконних і насильницьких дій тощо. У разі грубих порушень Регламенту, порядку у залі, ходу ведення пленарного засідання головуючий має право зупинити проведення пленарного засідання і поновити його проведення після усунення зазначених порушень.
Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошувалось під час обговорення питання, і головуючий на засіданні Ради вважає, що Рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.
Якщо виступаючий виступає не з обговорюваного питання, перевищує встановлений для виступу час, порушує під час виступу вимоги цього Регламенту, порядку роботи пленарного засідання, депутатської етики, головуючий, після попередження, позбавляє такого виступаючого слова.
Головуючий надає слово депутатам, які бажають виступити з місця, при умові запису депутата в чергу на виступ. Депутат може відмовитись від виступу, повідомивши про це головуючого.
Головуючий має право давати пояснення мотивів своїх дій чи висловлювань та їх обґрунтування, а також відповідати на питання та висловлювання депутатів, які стосуються дій чи висловлювань головуючого.

Стаття 17. Лічильна комісія
17.1. Лічильна комісія обирається для організації голосувань Ради і визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, розглядає звернення депутатів, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні.
Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів у кількості 5 (п’яти) осіб за рішенням Ради на весь час повноважень Ради.
Вибори лічильної комісії проводяться відкритим голосуванням за списком з числа представників політичних партій, обраних до Ради.
Лічильна комісія обирає із свого складу голову, заступника голови та секретаря, про що складається протокол, який доводиться до відома депутатів головою лічильної комісії.
У разі вибуття членів лічильної комісії або невиконання членами лічильної комісії своїх обов’язків більш ніж на двох сесіях, такі члени лічильної комісії можуть бути переобраними у встановленому цією частиною порядку.
За пропозицією голови Ради або більш ніж половини депутатів від загального складу Ради лічильна комісія чи окремі її члени можуть бути переобрані за рішенням Ради.
17.2. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких висунуті до складу органів, що обираються. У разі висунення члена лічильної комісії кандидатом до одного з органів Ради на час проведення голосування і підрахунку голосів його повноваження як члена лічильної комісії вважаються тимчасово припиненими без прийняття рішення Ради.
У разі, якщо більшість членів лічильної комісії одночасно висунуто кандидатами до одного з органів Ради, сесія Ради тимчасово утворює іншу лічильну комісію.
17.3. За підсумками засідань лічильної комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами лічильної комісії.

Стаття 18 Порядок розгляду питань порядку денного сесії
18.1. Питання порядку денного пленарного засідання ради розглядаються в тій послідовності, у якій їх включено до порядку денного пленарного засідання.
18.2. Обговорення питання на сесії ради включає:
— доповідь, запитання доповідачу, відповіді на них;
— співдоповідь (у разі потреби), запитання співдоповідачам, відповіді на запитання;
— виступи депутатів;
— оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і які записалися на виступ;
— заключне слово доповідача;
— уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.
18.3. Час для доповідей, виступів, повторних виступів, виступів з процедурних питань та мотивів голосування встановлюється окремим голосуванням при затвердженні регламенту кожної сесії.
В окремих випадках головуючий на засіданні за згодою Ради може продовжити час виступу. За рішенням Ради може встановлюватись загальний час на виступи, відповіді на запитання тощо.
18.4. Припинення виступів відбувається у випадках:
— якщо список бажаючих виступити вичерпано;
— якщо ніхто не подав заяву про надання слова;
— у разі закінчення часу, визначеного для виступів;
— у разі внесення пропозицій депутатів щодо припинення обговорення.
Коли окремі депутати, які подали заяву на виступ, але не виступили, під час прийняття рішення щодо припинення обговорення наполягають на виступі, Рада приймає щодо цього окреме рішення.
Обговорення припиняється достроково, якщо за це проголосувало більше половини присутніх на засіданні депутатів ради.
Якщо після припинення обговорення один з депутатів, який не виступав з цього питання, наполягає на виступі, і його підтримує постійна комісія або відповідна депутатська група (фракція), представники якої не виступали з цього питання, йому надається час до 3 хвилин. Таких виступів може бути не більше двох з одного питання.
Після припинення обговорення перед голосуванням доповідач має право на заключне слово до 5 хвилин.
Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів можуть бути включені до протоколу сесії.
18.5. За згодою ради, якщо не має заперечень депутатів, розгляд питань порядку денного може відбуватися за спрощеною процедурою.

Стаття 19. Порядок надання слова
19.1. На пленарному засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на пленарному засіданні.
Заява про надання слова для виступу з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій чи усній формі на ім’я головуючого на засіданні після затвердження порядку денного.
Головуючий на сесії надає слово в разі усного звернення для оголошень, внесення пропозицій, запитань, повідомлень, довідок тощо.
Головуючий на пленарному засіданні надає слово для виступу депутатам із дотриманням черговості, визначеної при записі на виступ.
Слово з процедурних питань надається депутатам позачергово.
19.2. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ.
19.3. Голова, його заступник, голови постійних комісій, уповноважені особи депутатських груп (фракцій), якщо бажають виступити за власною ініціативою, а не за дорученням комісії, мають право на виступи на загальних підставах.
19.4. Якщо депутат у момент надання йому слова для виступу відсутній у залі засідань, вважається, що він відмовився від виступу.

Стаття 20. Вимоги до виступів на пленарному засіданні ради
20.1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу.
20.2. Виступ з мотивів голосування має визначати позицію щодо голосування “за”, “проти”, “утримався”.
20.3. Депутат може виступати з одного питання не більше двох разів. Це обмеження не стосується доповідача з даного питання.
20.4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно з дозволу головуючого на пленарному засіданні.

Стаття 21. Дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях ради
21.1. Депутатам забороняється вносити до залу засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, які не мають на меті забезпечення депутатської діяльності.
21.2. На пленарному засіданні депутат не повинен перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій.
21.3. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на пленарному засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого на пленарному засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Головуючий на пленарному засіданні надає депутату слово відразу або вкінці обговорення, але до голосування. В останньому випадку головуючий на пленарному засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і визначає час, коли йому буде надано слово.
21.4. Якщо головуючий на пленарному засіданні звертається до промовця, то останній повинен негайно зупинити свій виступ. Якщо промовець не зробив цього, головуючий на пленарному засіданні припиняє його виступ.
21.5. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні попереджає його про це, а в разі подальшого порушення вимог Регламенту – позбавляє його слова.
21.6. Особам, присутнім на пленарному засіданні ради, забороняється вносити до залу засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, що можуть створити перешкоди у проведенні засідання. Такі особи повинні дотримуватися дисципліни, не порушувати порядок, утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на пленарному засіданні.
21.7. За пропозицією головуючого на пленарному засіданні або за пропозицією депутата, підтриманою однією третиною голосів депутатів від загального складу ради, особи, які порушили вимоги частини шостої цієї статті, зобов’язані залишити зал засідань.

Стаття 22. Прийняття рішень
22.1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні за підсумками розгляду питання.
22.2. Винесенню питання на розгляд сесії передує його підготовка у відповідних комісіях та виконавчому апараті ради. Проект рішення з кожного питання порядку денного повинен бути підписаний ініціаторами його внесення, завізований (письмово погоджений) в установленому порядку особами та органами ради, які брали участь у його опрацюванні за дорученням голови ради.
Висновки відповідних органів ради повинні містити вмотивовані рекомендації щодо проектів рішень ради та бути підписані головами відповідних комісій, керівників та посадових осіб відповідних підрозділів апарату.
Погодження проектів рішень та отримання зазначених вище висновків здійснюється ініціаторами внесення проектів рішень або за їх дорученням працівниками виконавчого апарату ради, які забезпечують діяльність відповідних комісій ради.
Проекти рішень, які не відповідають вимогам цього пункту на розгляд не виносяться і до порядку денного сесії ради не включаються.
Пропозиції комісії щодо проектів рішень, які пропонується внести на розгляд ради, доводяться до депутатів письмово або (за її дорученням) через виступ представника комісії.
22.3. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування. З початку голосування і до оголошення його результатів головуючий не надає слово жодному із суб’єктів прийняття рішення.
22.4. Під час голосування проектів документів головуючий на засіданні спочатку, як правило, ставить на голосування питання про прийняття проекту рішення за основу. Після прийняття такого рішення голосуються пропозиції про зміни та доповнення до проектів документів. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки депутатів. Після їх прийняття чи відхилення ставиться на голосування питання про прийняття документа в цілому.
22.5. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, погоджує з депутатами спосіб голосування, якщо він не визначений нормативними документами, цим Регламентом або пропозиціями депутатів, що надійшли, нагадує порядок голосування (за потребою) та оголошує кількість голосів, необхідну для прийняття рішення.
22.6. Після закінчення голосування головуючий оголошує про його результати і прийняте рішення.
22.7. Рішення ради приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.
22.8. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні, за винятком випадків прямо зазначених в цьому Регламенті.
22.9. При голосуванні депутат має один голос і подає його “За”, “Проти” чи “Утримався”.
Рішення ради приймається відкритим, поіменним та таємним голосуванням.
Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою більшістю депутатів, присутніх на сесії.
Таємне голосування проводиться при обранні голови районної ради, його заступника та в інших випадках, передбачених законодавством, а також за окремим рішенням сесії.
22.10. При відкритому голосуванні після підрахунку голосів лічильною комісією, голова лічильної комісії оголошує результати голосування, а в разі його відсутності – заступник. За результатами голосування головуючий на засіданні повідомляє: прийнято проект (пропозицію) чи відхилено.
Відкрите голосування може проводитися за спрощеною процедурою без підрахунку голосів лічильної комісії. У цьому випадку, якщо немає заперечень депутатів, результати голосування встановлює і оголошує голова ради або інший головуючий на засіданні.
При поіменному голосуванні кожен депутат за пред’явленням лічильній комісії свого посвідчення особисто у списку депутатів проти свого прізвища робить запис “За”, “Проти” або “Утримався” та власноручний підпис.
Лічильна комісія підраховує голоси, складає протокол та подає дані про результати поіменного голосування головуючому на засіданні. Підсумки голосування заносяться до протоколу сесії.
22.11. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених законом та цим Регламентом.
Головуючий на пленарному засіданні встановлює час для проведення таємного голосування.
Таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів. До бюлетеня по виборах посадових осіб ради включаються всі висунуті кандидатури, які дали згоду балотуватися. Вони зазначаються в бюлетені в алфавітному порядку.
Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування.
Зразок бюлетеня затверджується радою.
Бюлетені виготовляються під контролем лічильної комісії в кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів, присутніх на засіданні. Перед початком голосування лічильна комісія перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки, повідомляє депутатам порядок і місце голосування.
Бюлетені видаються депутатам членами лічильної комісії згідно зі списком депутатів за пред’явленням депутатського посвідчення або іншого документа, який засвідчує особу, про що засвідчується особистим підписом депутата.
Кожному депутату видається один бюлетень.
Депутат здійснює своє право на голосування особисто.
Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито. При підрахунку голосів недійсними вважаються бюлетені незатвердженого зразка та ті, у яких залишено дві і більше кандидатур на одну посаду. Дописані в бюлетені прізвища не враховуються.
Про результати голосування складається протокол, який підписується усіма членами комісії. У разі незгоди будь-кого з членів комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає окремо думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.
Якщо на посаду балотувалося більше двох кандидатур і ніхто із кандидатів не отримав більше половини голосів депутатів від загального складу ради, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які набрали найбільше голосів.
Якщо після повторного голосування ніхто з кандидатів не набрав потрібної кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуненням кандидатур.
Підсумки голосування доводяться до депутатів головою лічильної комісії. Щодо доповіді лічильної комісії рада приймає рішення з питання, яке розглядалося.
У разі встановлення порушень чи помилок в організації голосування та підрахунку голосів за рішенням ради призначається повторне голосування.
22.12. Рішення ради приймається лише по проектах рішень з питань, включених до порядку денного пленарних засідань ради.
22.13. До тексту прийнятого радою проекту рішення вносяться усі прийняті радою під час розгляду проекту пропозиції. Текст рішення ради готується для підписання та оприлюднення виконавчим апаратом ради у порядку встановленому головою ради. Рішення ради підписується в установленому порядку головою ради або особою, що головувала на пленарному засіданні ради, на якому приймалося рішення.
22.14. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

Стаття 23. Протокол сесії
23.1. Засідання сесій Ради протоколюється. Ведення та оформлення протоколу здійснює виконавчий апарат районної ради.
23.2. У протоколі сесії зазначаються:
— порядковий номер скликання, сесії;
— дата, час і місце проведень засідання;
— прізвище та ім’я головуючого на засіданні, його посада;
— кількість депутатів, зареєстрованих на засіданні Ради;
— питання порядку денного, винесені на розгляд;
— прізвище, ім’я присутніх представників виконавчих органів або інших посадових осіб, присутніх на засіданні ради, якщо вони запрошені взяти участь у засіданні;
— прізвища та ім’я депутатів (депутата), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд;
— всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення;
— повні результати голосування і прийняті рішення.
23.3. Протоколи сесій ради та прийняті нею рішення є офіційним документом. Вони підписуються особисто головою районної ради, а у разі його відсутності – заступником голови районної ради.
Ці документи зберігаються у виконавчому апараті ради та надаються депутатам для ознайомлення за їх зверненням.
Зазначені документи здаються до архівних установ відповідно до вимог нормативних актів.
23.4. Протоколи сесії Ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.
23.5. Протокол пленарного засідання Ради оформляється протягом 10 (десяти) робочих днів з дня проведення пленарного засідання Ради.

Стаття 24. Набрання чинності рішеннями Ради внесення змін та доповнень, скасування рішень Ради
24.1. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.
24.2. Рішення Ради нормативно-правового характеру оприлюднюються.
24.3. Акти органів місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
24.4. За мотивованим поданням голови Ради, його заступника, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення Ради.
24.5. Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів.
24.6. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих Радою рішень.
24.7. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.
24.8. За мотивованим поданням голови Ради, його заступника, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може скасувати раніше прийняте рішення.
24.9. Рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції.
24.10. Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів.
24.11. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих Радою рішень.
24.12. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.
24.13. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

ІV. Посадові особи та органи Ради

Стаття 25. Правові засади статусу і діяльності голови Ради та його заступника
25.1. Повноваження голови Ради, заступника голови Ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
25.2. Голова Ради, заступник голови Ради працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).

Стаття 26. Голова Ради
26.1. Голова Ради обирається Радою на строк її повноважень виключно таємним голосуванням. Рішення про обрання голови Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.
Кандидатури на посаду голови районної ради висуваються на сесії депутатами та їх групами (фракціями).
Кандидати на посаду голови ради виступають на пленарному засіданні з доповідями про програми своєї майбутньої діяльності і відповідають на запитання. У виступах депутатів всі кандидатури обговорюються одночасно.
26.2. Голова Ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата Ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених законом.
26.3. Голова Ради відповідно до своїх повноважень:
скликає сесії Ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради, веде засідання Ради;
26.3.1. забезпечує підготовку сесій Ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень Ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;
26.3.2. представляє Раді кандидатури для обрання на посади заступника голови районної Ради; вносить на затвердження Ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на її утримання;
26.3.3. вносить Раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій Ради;
26.3.4. координує діяльність постійних комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
26.3.5. організовує надання депутатам Ради допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
26.3.6. організовує роботу президії Ради;
26.3.7. призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату Ради;
26.3.8. здійснює керівництво виконавчим апаратом Ради;
26.3.9. є розпорядником коштів, передбачених на утримання Ради та її виконавчого апарату;
26.3.10. підписує рішення Ради, протоколи сесій Ради;
26.3.11. забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян;
26.3.12. забезпечує гласність у роботі Ради та її органів, оприлюднює рішення Ради;
26.3.13. представляє Раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
26.3.14. звітує перед Радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів — у визначений Радою термін;
26.3.15. вирішує інші питання, доручені йому Радою.
26.4. Голова Ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.
26.5. У своїй діяльності голова Ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови Ради може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради.
Звільнення особи з посади голови Ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї Ради.
26.6. Повноваження голови Ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата Ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови Ради, а також у інших передбачених Законом випадках.
26.7. Зазначені у п. 26.6. ст. 26 цього Регламенту повноваження голови Ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови Ради з дня прийняття відповідною Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
26.8. У випадках, коли повноваження голови Ради припиняються у зв’язку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

Стаття 27. Заступник голови Ради
27.1. Заступник голови Ради обирається Радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування.
27.2. Рішення про обрання заступника голови Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.
27.3. Заступник голови Ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата Ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень у порядку, встановленому законом.
27.4. Заступник голови Ради здійснює повноваження голови відповідної Ради за відсутності голови Ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою Ради своїх обов’язків з інших причин.
27.5. За дорученням голови Ради його заступник:
27.5.1. координує роботу відповідних постійних комісій Ради та сприяє організації виконання їх рекомендацій;
27.5.2. веде організаційну роботу з питань взаємодії Ради з органами виконавчої влади;
27.5.3. організовує роботу з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування, надання методичної допомоги щодо виконання спільних програм та договорів;
27.5.4. представляє Раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
27.5.5. веде особистий прийом громадян, в тому числі з виїздом у населені пункти району, та забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян;
27.5.6. звітує перед Радою про свою діяльність та про виконання доручень Ради;
27.5.7. бере участь у розробці планів роботи Ради та її президії;
27.5.8. готує пропозиції до проекту кошторису витрат Ради та матеріали до звіту про його виконання;
27.5.9. сприяє роботі депутатських груп та фракцій щодо здійснення в раді їх функцій;
27.5.10. організовує роботу з навчання депутатів Ради, працівників структурних підрозділів виконавчого апарату Ради.
27.6. Заступник голови Ради за дорученням голови Ради виконує й інші обов’язки.
27.7. Повноваження заступника голови Ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата Ради за рішенням Ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради або голови Ради.
27.8. Повноваження заступника голови Ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата Ради у разі звернення з особистою заявою до Ради про складення ним повноважень заступника голови Ради. Зазначені повноваження заступника голови Ради припиняються з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Стаття 28. Постійні комісії Ради
28.1. Склад постійних комісій Ради обирається з числа депутатів Ради не пізніше ніж на другій сесії Ради нового скликання на строк її повноважень згідно з рішенням Ради про утворення постійних комісій.
28.2. До складу постійних комісій Ради не можуть бути обрані голова Ради та заступники голови Ради.
Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, вирішуються виключно на пленарних засіданнях Ради. Голова комісії обирається радою за поданням голови ради, а заступник голови та секретар комісії — на засіданні комісії.
Рішення про обрання голови комісії приймається відкритим голосуванням більшістю від загального складу ради
28.3. Засідання постійних комісій Ради протоколюються. Висновки, рекомендації та протоколи засідань постійних комісій Ради зберігаються весь термін діяльності Ради відповідного скликання, а потім передаються до архіву. Діловодство постійних комісій Ради забезпечують їх голови та секретарі.
28.4. Інші питання, пов’язані з порядком створення, повноваженнями та діяльністю постійних комісій, визначаються Положенням про постійні комісії Ради, рішеннями Ради.
28.5. Депутат Ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства у Лічильній комісії та інших тимчасових комісіях, але має право брати участь у засіданні будь-якої комісії ради з правом дорадчого голосу.
28.6. Всі члени постійних комісій мають рівні права.
28.7. У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття Радою відповідного рішення.
28.8. За результатами цього голосування оформляється відповідне рішення Ради.
Персональний склад постійних комісій Ради повинен містити: назву всіх постійних комісій; прізвища, імена та по батькові відповідних депутатів Ради; назву районної організації політичної партії, від якої обрано депутата.

Стаття 29. Президія ради
29.1. Президія Ради є дорадчим органом Ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань що передбачається внести на розгляд Ради, та вирішує інші питання за дорученням Ради.
29.2. Президія Ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.
29.3. До складу президії Ради входять голова Ради, заступник голови Ради, голови постійних комісій Ради, уповноважені представники депутатських фракцій і груп.
29.4. Повноваження президії Ради, порядок її створення та діяльність, завдання і компетенція визначається чинним законодавством, а також Положенням про неї, що затверджується рішенням Ради, цим Регламентом та рішеннями Ради.

Стаття 30. Тимчасові контрольні комісії Ради
30.1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами районної ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень ради. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
30.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву і завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
30.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
30.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

V. Депутати Ради, форми реалізації повноважень депутатів

Стаття 31. Правові засади діяльності депутатів Ради
31.1. Порядок діяльності депутата Ради, його права, обов’язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.
31.2. Повноваження депутата районної Ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії районної Ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної Ради.
31.3. Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради як представницького органу місцевого самоврядування.
31.4. Депутат Ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення.
31.5. Депутату Ради після визнання їх повноважень надається:
31.5.1. посвідчення депутата Ради за підписом голови Ради;
31.5.2. нагрудний знак «Депутат районної ради».

Стаття 32. Форми роботи депутата Ради
32.1. Діяльність депутата в Раді включає:
32.1.1. участь у пленарних засіданнях Ради;
32.1.2. участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій Ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій — з правом дорадчого голосу;
32.1.3. виконання доручень Ради та її органів;
32.1.4. роботу над проектами рішень, документами Ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;
32.1.5. роботу з населенням району.
32.2. Депутат Ради зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів, до яких його обрано.

Стаття 33. Депутатські групи
33.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати районної ради на основі їх взаємної згоди за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками можуть об’єднуватися в депутатські групи.
33.2. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу.
Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень районної ради.
Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів.
33.3. Депутати районної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
33.4. Депутатська група реєструється шляхом повідомлення голови районної ради на пленарному засіданні сесії за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.
33.5. Після реєстрації депутатської групи головуючий на черговому засіданні ради інформує депутатів про сформовані групи, їх кількісний склад та уповноважених представників.
33.6. Про зміни в складі групи та прийняття рішення про її розпуск керівник групи письмово повідомляє голову ради.
33.7. Діяльність депутатської групи припиняється:
— у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж 5 осіб;
— у разі прийняття депутатами районної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
— після закінчення строку, на який депутати районної ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень Ради;
33.8. Районна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Стаття 34. Депутатські фракції
34.1. Депутати районної ради на партійній основі формують депутатські фракції.
34.2. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів районної ради головуючим на пленарному засіданні ради.
34.3. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на голову фракції.
34.4. Депутатська фракція реєструється в тому ж порядку, що і депутатська група.
34.5. Про зміни в складі фракції та прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про її розпуск керівник фракції повідомляє письмово голову ради.
34.6. Діяльність депутатської фракції припиняється у разі прийняття депутатами районної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської фракції шляхом повідомлення на пленарному засіданні сесії.

Стаття 35. Права депутатських груп, фракцій
Депутатські групи, фракції мають право:
— на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
— попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
— на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
— об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;
— здійснювати інші права, передбачені законами України та цим Регламентом.

Стаття 36. Розгляд питання про недовіру голові районної державної адміністрації
36.1. Пропозиції про розгляд питання про недовіру голові районної державної адміністрації можуть вноситись на розгляд сесії не менш як третиною депутатів від загального складу Ради.
36.2. Рішення про включення даного питання для розгляду на сесії приймається більшістю депутатів від загального складу Ради відкритим голосуванням.
36.3. За рішенням сесії підготовку питання для розгляду здійснює одна із постійних комісій Ради.
36.4. Рада заслуховує доповідь уповноваженого представника від депутатів, ініціаторів розгляду питання, відповіді доповідача на запитання, співдоповідь постійної комісії Ради, що готувала питання до розгляду, виступ голови районної державної адміністрації та його відповіді на запитання.
36.5. Рішення про недовіру голові районної державної адміністрації приймається шляхом таємного голосування.
36.6. У разі прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації голова Ради у п’ятиденний термін направляє його Президентові України.

Стаття 37. Депутатський запит
37.1. Депутатський запит вноситься в письмовій чи усній формі. Він підлягає включенню до порядку денного чергової сесії, якщо надійшов напередодні засідання, або наступної сесії, якщо заявлений в ході пленарного засідання.
37.2. Голова ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто, та встановлює строк його розгляду.
Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у встановлений строк дати усну або письмову відповідь на нього. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні ради.
За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів ради.
37.3. Для розгляду відповіді на депутатський запит на сесію запрошуються посадові особи, до яких було звернуто запит.

Стаття 38. Депутатське запитання
38.1. Депутати на пленарному засіданні ради мають право робити депутатські запитання з метою одержання інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми.
38.2. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку.
38.3. Депутатські запитання не включаються до порядку денного сесії, не обговорюються і рішення по них не приймаються.
38.4. Для депутатських запитань відводиться визначений час у порядку роботи пленарних засідань.
38.5. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 39. Депутатське звернення
Депутат може звернутися до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних, контролюючих органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території ради, до яких звернувся депутат ради із депутатським зверненням, які зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки, дати йому відповідь не пізніше як у місячний строк.

Стаття 40. Виконавчий апарат районної ради
40.1. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України та Законами України.
40.2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
40.3. Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання встановлюються радою за поданням її голови.
40.4. Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова ради. Працівники виконавчого апарату Ради призначаються головою районної ради відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.
40.5. Положення про виконавчий апарат затверджується розпорядженням голови районної ради.

VІ. Прикінцеві положення

Стаття 41. Внесення змін і доповнень до Регламенту
41.1. Зміни до даного Регламенту можуть вноситися за пропозицією голови Ради, його заступника, постійних комісій, депутатів за рішенням сесії Ради.
41.2. Проект відповідного рішення розробляється ініціаторами пропозицій і подається до постійної комісії Ради з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів. Комісія розглядає запропонований проект рішення і доповідає на черговій сесії Ради про свої висновки і рекомендації з цього приводу.

Голова ради                                                                                      В. Ю. Гринчук


 

№05-54 від 28.04.2016 Про внесення змін до Регламенту

№05-54 додаток до регламенту Форма ПГ-1