СЬОМОГО ГРУДНЯ відзначатимемо День місцевого самоврядування. Нагадаємо, що місцевим са­моврядуванням є гарантоване державою право і реальна здатність територіальної громади самостійно або під відповідаль­ність органів чи окремих посадовців ви­рішувати питання місцевого значення відповідно до вимог Конституції і зако­нів України.  А територіальна громада – це жите­лі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища чи міста, або добро­вільне об’єднання мешканців кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

ЧОМУ Б НЕ РОБИТИ ПОЗИТИВНІ КРОКИ

-ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ влади – це справжній рушій для подальшого роз­витку територіальних гро­мад, — почав розмову Віталій Гринчук, — тому що це пер­спективи, тобто сприятливі умови для майбутньої ді­яльності людей. Отож чому б не робити позитивні кроки тим громадянам, які мають соціально-економічні мож­ливості для наступного по­ступу. Щодо Білоцерківсько­го району, то одна об’єднана громада (Фурсівська) вже обрала свого очільника, де­путатський корпус і пере­ймається планами подальшо­го розвитку. Інша об’єднана територіальна громада (ОТГ) – Узинська, а до неї ввійшли вісім сільських рад (Василівська, Йосипівська, Іванівська, Олійниковосло­бідська, Малоантонівська, Михайлівська, Тарасівська і Сухоліська), готується до ви­борів 24 грудня. До речі, ця громада – одна з найбільших серед тих, які провели вибо­ри. Адже містить до півтора десятка сіл плюс місто Узин. Власне, про Узин варто ска­зати окремо. На початку 60-х років минулого століття він був центром однойменного району. Тому, напевне, істо­рично так складається, що Узин є центром об’єднаної територіальної громади.

— Об’єднання громад здій­снюється для того, щоб вони були спроможними. Тут вра­ховуються насамперед при­родні, людські та фінансові ресурси. Проаналізуйте, будь ласка, ці фактори…

— Для прикладу візьму Узин. Це місто має історич­не значення в плані самобутності й самостійного функціонування. Тут пра­цював свого часу великий військовий аеродром, який прославився на весь колиш­ній Радянський Союз. Було багато інтелігенції, військо­вих. Це фактично еліта, що вирізнялася своїм суспіль­ним становищем, розумом, здібностями. А всього в місті проживало близько 20-и ти­сяч людей. Тобто серйозна громада із високим потенці­алом і багатими ресурсами. На жаль, використовувались вони не сповна. Отож нині Узин має стати привабли­вим регіоном для залучення інвестицій. Думаю, це розу­міють його жителі і повинно зрозуміти керівництво міста, щоб бачити перспективу, си­туацію треба негайно поліпшувати.

Стосовно фінансового по­тенціалу, то думаю, що освіт­ньої й медичної субвенцій, які отримуватиме об’єднана громада, буде цілком достат­ньо. Судіть самі. На території ОТГ – дев’ять шкіл. Більша частина їх – повнокомплек­тна. Тому цільової грошової допомоги на зарплату вчи­телям вистачить. Не обділе­ними будуть і медики. Узин­ська лікарня надаватиме весь комплекс послуг. Йдеться на­самперед про первинну і вто­ринну допомогу. Для цього повноцінно працюватимуть терапевтичне, дитяче та інші профільні відділення. Це, на­голошую, в Узині. А в селах, як і раніше, функціонувати­муть амбулаторії загальної практики сімейної медицини і фельдшерсько-акушерські пункти. До слова, за останній рік у цих закладах відбулося багато позитивних змін. Ви­конано ремонти приміщень, поліпшено матеріально-технічну базу, тобто і ФАПи й амбулаторії стали сучасні­шими. І я пишаюся, що був одним із ініціаторів цих пе­ретворень. А те, що ходять чутки: буцімто після виборів будуть закриватися лікарні, ФАПи, амбулаторії, це пере­живання людей, які повинна розвіяти місцева влада. Ба­жаю, щоб вона більше нікого не дивувала.

ЯК І ЧИМ ЗАЦІКАВИТИ МОЛОДЬ

-ДИВІТЬСЯ, є об’єднана громада. Людей стар­шого віку непокоїтиме передусім проблема медичного обслуговування. А що отри­має молодь? Чим її зацікави­ти?

— Приємно відзначити, що серед жителів Узина пере­важає молодь. Тому для неї треба створювати максимум сприятливих умов і обставин. А найважливіше – розвивати освітні і спортивні заклади, якомога частіше проводи­ти культурно-масові заходи. Скажімо, в Білій Церкві все це відбувається. А в Узині чомусь ні. Вважаю, настав час зміцнювати матеріальну базу при школах і дитсадках. Частину робіт уже виконано, зокрема, в плані енергозбере­ження, ремонту спортивних залів, оновлення меблів. Але є серйозне недопрацювання. Маємо при кожній школі збу­дувати стадіони із штучним та природнім покриттям, від­кривати більше різних секцій, тренувальних залів. Тоді діти розвиватимуться, ставати­муть здоровішими. Та й Узин буде привабливішим. І мо­лодь у ньому залишатиметь­ся. Це головне.

ЗНАТИ ПЕРСПЕКТИВИ

-Я ВВАЖАЮ, що Узин­ська ОТГ має дуже гарні перспективи. І це пови­нні усвідомлювати не лише депутати, яких оберуть 24 грудня, а й майбутній голова громади. Власне, Узин воло­діє чудовою територією. Тут є вигідні комунікації. І місто розташоване недалеко від Києва. Звідси й логістика, ви­робництво продукції та переробка сировини. На жаль, цей ресурс не використано навіть на половину. І як результат – менше створено робочих місць. Є проблеми зі сплатою податків та наповнення місь­кого бюджету.

АЕРОДРОМНИЙ КОМПЛЕКС МАЄ ПРАЦЮВАТИ

-В УЗИНІ великий пер­спективний об’єкт – колишній військовий аеро­дром. Він буде розвиватися?

— Справді, це один із пер­спективних об’єктів, який по­требує залучення інвестицій. Тому що питання порушуєть­ся давно – відтоді, коли було затверджено нові межі міста. Тут не можна не подякувати колишньому меру Яросла­вові Гогії. Він виконав дуже великий обсяг роботи. Зокре­ма, добився, щоб у нові межі Узина ввійшов і аеродромний комплекс. Це більше тися­чі гектарів землі, яка досі не працює на громаду. Хоча сам комплекс фахівці вважають одним із найбільших у схід­ній Європі. Отож і депутати, і керівник об’єднаної громади мають усе зробити, аби в Узин прийшов інвестор. Запрацює аеродром – оживе місто, роз­править крила громада.

ЯК БУТИ З ЦЕХОМ ЕТАНОЛУ? ЗАКРИВАТИ?

АГАТО розмов то­читься навколо цього питання. Що робити?

— Звісно, питання актуальне і дуже турбує жителів Узина та навколишніх сіл. І тут од­ними меморандумами чи мі­тингами не зарадиш. Потрі­бен діалог між керівництвом цукрового комбінату, якому належить цех, і громадою. Тому що далі так тривати не може. Не буде діалогу – дове­деться вживати радикальних заходів. Проте я вірю: в не­далекому майбутньому пи­тання все-таки вирішиться. Нещодавно, за моєї ініціати­ви, в райдержадміністрації відбулася нарада, після якої нам вдалося зупинити роботу цеху з виробництва етанолу. А передувало цьому фахо­ве спілкування із власником підприємства. Йому реко­мендовано не відновлювати випуск суперечливої продук­ції доти, поки не впровадять комплекс природоохоронних заходів.

 

СТАРТОВІ ПОЗИЦІЇ УЗИНСЬКОЇ ОТГ

-ЧИ буде ця громада са­модостатньою?

— Аналіз бюджету показує, що так, буде. Коштів виста­чить для забезпечення ста­більного функціонування закладів культури, освіти та медицини. Основний ре­зерв – повне виконання ін­вестиційної програми. Тому що нові робочі місця – це додаткові надходження до бюджету, які потім спрямо­вуватимуть на вирішення со­ціальних питань. Але треба продуктивно працювати тій команді, яка прийде до влади. Тобто без затримки реалізо­вувати всі проекти. Бо люди чекати не повинні.

Крім того, має чітко від­працьовуватись варіант одержання коштів із Фонду державного регіонального розвитку. Йдеться про співпрацю з обласним і держав­ним бюджетами. Бо це за­порука успіху в перші роки, поки економіка Узина буде розвиватись, інвестори реа­лізовуватимуть свої проекти.

— Як позначиться створен­ня ОТГ на подальшому роз­витку навколишніх сіл?

— Думаю, що позитивно. Оскільки кожна сільська рада на чолі із своїм головою, сво­їм депутатським корпусом та жителями добровільно дала згоду на приєднання до Узинської об’єднаної тери­торіальної громади, то було б правильно і справедливо дати можливість розвива­тись саме населеним пунктам навколо Узина. Але тут слід обов’язково дотримуватись принципу пропорційності, щоб не було ближніх і дальніх сіл. Тоді люди відчують: нова команда об’єктивно зважає на їхні потреби.

 

МАКСИМУМ УВАГИ – ФОРМУВАННЮ ДЕПУТАТСЬКОГО КОРПУСУ

-ЯКИМ ЧИНОМ функ­ціонуватиме об’єднана територіальна громада?

— Буде депутатський кор­пус у складі 26-и обранців. 17 з них представлятимуть Узин, решта – навколишні населені пункти. Також пра­цюватиме виконком ОТГ. Його членами автоматично стають сільські голови або так звані старости. А ще до них приєднаються пред­ставники політичних партій та громадських організацій. Важливо, щоб депутати і ви­конком працювали в одному напрямку, щоб їм була не­байдужою доля свого краю. І, звісно, щоб не було потоп­тано принципи демократич­ності та пропорційності.

РОЗВИТОК ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТЕЖ АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ

-ВОНО однаково не­покоїть і жителів сіл, і міста Узина. Зокрема, в Узині особливу увагу слід приділити асфальтуванню прибудинкових територій, облаштуванню під’їздів, реконструкції покрівель та освітлювальної мережі. Також не буде зайвим про­ведення енергоаудиту й уте­плення житлових будинків. Адже це економія не тільки ресурсів, а й коштів людей.

Щодо навколишніх сіл, то насамперед потрібно пору­шувати питання про капітальний і поточний ремонт доріг. Практично мають бути освітленими всі вулиці, адже ми живемо в 21-му столітті. А в Будинках культури тре­ба виконати реконструкцію або капітальний ремонт. У школах і медичних закладах – провести енергоаудит, уте­плити фасади, замінити за­старілі вікна тощо. Перекона­ний: ці питання мають бути пріоритетними в діяльності будь-якої влади.

ХТО РОЗПОРЯДЖАЄТЬ­СЯ ЗЕМЛЕЮ І ЧИ ЗМІНЯТЬСЯ МЕЖІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ?

-ЗЕМЛЕЮ має розпоря­джатися, на моє тверде переконання, об’єднана територіальна громада. Тому що тільки вона знає, як най­раціональніше використати власні ресурси. Але буває й по-іншому. Тому це недопра­цювання повинна якомога швидше ліквідувати Верхо­вна Рада України. Тоді гро­мада відчуватиме себе повноцінною. І відповідальність за все те, що відбуватиметься в ОТГ, братимуть на себе го­лова, депутатський корпус та виконком.

Стосовно меж населених пунктів, то, скажімо, в Узині вони встановлені по макси­муму. Це майже 8 тисяч гек­тарів території, якою розпо­ряджалася міськрада. А якщо брати села, то маємо говори­ти про розробку нових гене­ральних планів і схем плану­вання населених пунктів. Це дасть можливість розвивати не лише соціальну інфра­структуру, а й малий і серед­ній бізнес та промисловість.

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН. ЧОГО ВОНИ ХОЧУТЬ?

-СПРАВДІ, нещодав­но до мене надійшло близько трьох тисяч письмо­вих звернень громадян. Вони хочуть, аби я взяв участь у балотуванні на голову Узин­ської об’єднаної територіаль­ної громади. Обов’язково по­думаю над цією пропозицією і прийму остаточне рішення. А поки що дякую за довіру і хочу зазначити: я завжди був з людьми й працював для них, незважаючи на те, що окремі сили приписували мені різні політичні забарв­лення, ганебно висловлюва­лись на мою адресу. Я гор­джусь, що маю за плечима вдалий досвід керівної ро­боти. І впевнений: він може послужити конструктивом та позитивом для об’єднаної територіальної громади. А про майбутні вибори 24-го грудня скажу таке. Обрання кандидатів шляхом голосу­вання – завжди відповідаль­ний момент для всіх людей. У нашій країні виборів про­водиться дуже багато. І не всі вірять у деякі обіцянки. Але я хотів би попросити людей прийти на вибори і чесно зробити своє волевиявлення. Адже від цього залежатиме майбутній розвиток Узин­ської об’єднаної територіаль­ної громади. Хочу побажати узинчанам і жителям навко­лишніх сіл, щоб ті позитивні зміни, які відбуваються нині в регіоні, сприяли розвитку і стабільності. Всім успіхів і натхнення на добрі справи!

ДЛЯ ДОВІДКИ: Віталій Гринчук народився 1979 року. Закінчив Білоцерківський на­ціональний аграрний універ­ситет та Національну акаде­мію державного управління при Президентові України. Має вчений ступінь кандида­та економічних наук. У Біло­церківському районі працює з 2002 року. Обіймав посади проректора місцевого аграр­ного університету та пер­шого заступника керівника райдержадміністрації. З 2015 року – голова районної ради. Щодо сімейного стану, то ра­зом із дружиною Юлією ви­ховує трьох дітей.

Розмовляв із В.ГРИНЧУКОМ І.КОНДРАТЮК